O nas


Właścicielem sklepu internetowego działającego pod nazwą www.dfr.com.pl jest Firma  DFR z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 303.

Firma posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 12462/2000/S prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania, nr NIP 783-100-79-88, Regon 631060373.

Przedmiotem działalności firmy jest import i sprzedaż skalowanych modeli metalowych typu die cast i in.

 

Pracownicy firmy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00

 


 

Polityka prywatności serwisu www.dfr.com.pl

1. Informacje ogólne
1.1 Operatorem Serwisu www.dfr.com.pl i administratorem danych osobowych jest Firma DFR Rafał Frankus, z siedzibą przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 303, 60-406 Poznań, NIP: 7831007988, REGON: 631060373.
1.2 Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
1.3 Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmuje się iż:
Dane oznaczają dane osobowe‚ o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
Firma oznacza  Firmę DFR Rafał Frankus, z siedzibą przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 303, 60-406 Poznań, NIP: 7831007988, REGON: 631060373.
Osoba oznacza osobę‚ której dane dotyczą‚ o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
Podmiot przetwarzający oznacza organizację lub osobę, której Firma powierzyła przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT‚ zewnętrzna księgowość).
RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
Serwis oznacza sklep internetowy prowadzony pod adresem www.dfr.com.pl
1.4 Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
1.4.1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
1.4.2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"),
1.4.3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego
 
2. Administrator Danych, przetwarzanie danych.
2.1 Firma jest administratorem danych swoich klientów oraz osób korzystających z Serwisu. Oznacza to, że jeśli założycie Państwo kontro w naszym Serwisie, złożycie zamówienie w sklepie, lub kontaktujecie się Państwo z nami za jego pośrednictwem, to przetwarzamy Państwa dane jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP oraz adres IP, względnie inne dane, które zamieścicie Państwo w przesłanej korespondencji.
2.2 Podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania niemożliwym jest przetworzenie zamówienia złożonego w sklepie internetowym oraz dostarczenie zamówionych produktów.
2.3 Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zamówienia złożonego w sklepie internetowym lub kontaktu handlowego.
2.4 Firma dąży do tego, by gromadzić i przetwarzać dane osobowe w minimalnym zakresie.
2.5 Dane osobowe przetwarzane są:
2.5.1. zgodnie z przepisami RODO oraz właściwymi polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
2.5.2. zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz wdrożoną w Firmie Polityką Ochrony Danych Osobowych,
2.5.3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji umów sprzedaży oraz świadczenia usług, lub też w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, jak również wypełniania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości,
2.5.4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
2.6 Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli nasza Firma jest ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2.7 Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w naszej Firmie jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@dfr.com.pl
2.8 Firma ma prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody na przetwarzanie tylko w sytuacji, gdy jest to niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
2.9 Nasza Firma ma prawo udostępniać dane osobowe Osoby podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
2.10 Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania wykonanego przed jej odwołaniem.
2.11 Firma nie udostępniania danych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz firmom IT, księgowym, prawniczym, pocztowym, kurierskim oraz bankom – wyłącznie w niezbędnym zakresie w ramach korzystania z ich usług.
2.12 Firma nie eksportuje danych do państwa trzecich.
2.13 Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

3. Pliki cookies
3.1 Serwis używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
3.2 Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.  
3.3 Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Osoby korzystają z naszego Serwisu, aby usprawniać jego funkcjonowanie zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie Osoby na stronie.
3.4 W naszym Serwisie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
3.4.1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
3.4.2. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
3.4.3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
3.5 Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna m.in. na stronie http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/
3.6 Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

4. Logi serwera
4.1. Informacje o niektórych zachowaniach Osób korzystających z Serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
4.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
4.2.1. czas nadejścia zapytania,
4.2.2. czas wysłania odpowiedzi,
4.2.3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
4.2.4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
4.2.5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
4.2.6. informacje o przeglądarce użytkownika,
4.2.7. Informacje o adresie IP.
4.3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi Osobami przeglądającymi strony i nie są wykorzystywane do profilowania (w rozumieniu przepisów RODO).
4.4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
4.5. Udostępnienie danych.
4.5.1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
4.5.2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
4.5.3. Firma może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

5. Prawo do złożenia skargi
5.1 Osobie przysługuje w każdym czasie prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.